top of page

IMMUNOLOGY AT THE CONFLUENCE OF MULTIDISCIPLINARY APPROACHES

Sava Center, Belgrade
December 6.-8. 2019

Kongres je akreditovan za kontinuiranu medicinsku edukaciju

http://www.lks.org.rs/kme/cid87-1047/zbirna-tabela-lekarske-komore-srbije-juli-2019-godine

Broj poena koje kurs donosi je:

9 za predavače

5 za pasivno učešće

8 za usmeno saopštenje

6 za poster

Prilikom registracije za kongres, naglasite da želite da dobijete potvrdu za KME.

bottom of page