top of page

Fondacija Miroslava Mirka Simića (FMMS) je osnovana s ciljem da doprinese osavremenjivanju i podizanju kvaliteta naučno-istraživačkog rada u oblasti imunologije u Srbiji tako što će jednom godišnje, na dan 4. aprila, konkursom izabranom kandidatu dodeljivati nagradnu stipendiju. Namena nagradne stipendije je da pokrije troškove boravka izabranog kandidata u nekoj od uglednih imunoloških ustanova u svetu u trajanju od 3 do 6 meseci, а radi sticanja novih, kvalitetnijih znanja, као i ovladavanja novim tehnologijama iz oblasti imunologije.

Zainteresovani kandidati treba da dostave traženu dokumentaciju na email adresu Fondacije: fondacijamms@gmail.com

Miroslav Mirko Simić

Miroslav Mirko Simić je bio dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, utemeljivač eksperimentalne i kliničke imunologije u Srbiji, predsednik Društva imunologa Jugoslavije, počasni doživotni predsednika Društva Imunologa Srbije i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Polovinom 90-tih godina napušta SANU zbog razornih posledica simbiotičnog odnosa političke i vojne moći sa inteligencijom i ulogom SANU u osmišljavanju besmislenog rata ne vodeći računa o ljudskim žrtvama i budućnosti nacije.

Stipendije

Kandidat/kandidatkinja može da bude:

 • student /studentkinja na poslediplomskim studijama nekog od državnih univerziteta u Srbiji;

 • student /studentkinja na specijalistickim studijama nekog od državnih univerziteta u Srbiji;

 • mladi istraživač na postdoktorskom usavršavanju pre sticanja akademskog/naučnog zvanja;

 • da nije navršio/navršila 32 godine života na dan raspisivanja konkursa.

 • Kandidat/kandidatkinja mora:

 • Da bude građanin/građanka Republike Srbije;

 • Da ima srednju ocenu završenih redovnih studija veću od 8.5;

 • Da bude sposoban da se služi engleskim jezikom u meri dovoljnoj za razumevanje i pisanje naučnih radova;

 • Da se bavi istraživanjima isključivo u oblasti  bazične ili kliničke imunologije;

 

Prilozi koje Kandidat/Kandidatkinja treba da priloži:

 • Radnu biografija sa posebnim naglaskom na istraživački rad u imunologiji, sa spiskom objavljenih radova.

 • Potvrda da je kandidat na poslediplomskim studijama nekog od državnih univerziteta u Srbiiji.

 • Potvrda da kandidat poseduje odgovarajuće poznavanje engleskog jezika.

 • Opis planirane aktivnosti u instituciji u koju želi da ide i objašnjenje zašto smatra da će ona unaprediti njegov/njen istraživački rad u imunologiji (ne više od 2 stranice A4 formata).

 • Potvrda institucije iz koje kandidat potiče kao i potvrdu institucije u koju kandidat želi da ide, da prihvata kandidata i odobrava njegov/njen plan aktivnosti.

 • Preporuke dva člana katedre posledipomskih studija na kojima se kandidat nalazi.

 • Kompletnu dokumentaciju pošaljite najkasnije do 21h, 15.03.2024. godine na mail fondacijamms@gmail.com

bottom of page